Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami zarządzania instytucją kultury sektora publicznego i prywatnego, w tym przede wszystkim z planowaniem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, organizowaniem i finansowaniem. Student nabędzie umiejętność określenia i scharakteryzowania celów, zadań oraz funkcji organizacji kultury sektora publicznego i prywatnego. Student nabędzie umiejętność zastosowania w praktyce odpowiednich metod zarządzania oraz będzie potrafił zidentyfikować potrzebę ich implementacji oraz utrzymania w danej instytucji kultury.


Lp.

Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba godzin

(W)

(Ć)

(K)

(S)

(P)

1.

Modele organizacji i finansowania kultury na świecie

Podstawowe pojęcia:  Kultura, animacja, upowszechnianie – jej zasady

 

 

4

 

 

2.

Polski model organizacji i finansowania kultury

 

 

2

 

 

3.

Misja instytucji kultury

 

 

4

 

 

4.

Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce

 

 

2

 

 

5.

Organizacje pozarządowe w obszarze kultury

 

 

2

 

 

6.

Edukacja regionalna i międzykulturowa

 

 

2

 

 

7.

Finansowanie instytucji kultury ze środków krajowych

 

 

2

 

 

8.

Instytucje kultury w upowszechnianiu kultury. Świat – Europa – Polska

 

 

2

 

 

9.

Finansowanie kultury ze środków międzynarodowych

 

 

2

 

 

10.

Sponsoring i mecenat prywatny

 

 

2

 

 

11.

Metody pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego w instytucjach kultury

 

 

2

 

 

12.

Wybrane koncepcje teoretyczne animacji kultury. Doświadczenia  w tej dziedzinie w Europie i świecie.

 

 

2